Politechnika Lubelska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Lubelskiej.

• Data publikacji strony internetowej: 2007-09-30
• Data poprzedniej istotnej aktualizacji: 2021-01-19
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-30

Status pod względem zgodności z ustawą 
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Open Nexus Sp. z o. o. i wydanego oświadczenia z dnia 2022-05-13. Na stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych

Treści niedostępne

• Część opublikowanych dokumentów urzędowych czy wzorów innych dokumentów posiada formę umożliwiającą odczyt maszynowy czytnikiem z komórki. Pozostałe są sukcesywnie uzupełniane.

Wyłączenia

• Dokumenty opublikowane na stronie głównej i stronach wydziałowych przed 23.09.2018 r. zostały wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności; multimedia opublikowane na stronie głównej i stronach wydziałowych przed 23.09.2020 r. zostały wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-20
• Deklaracja została poddana przeglądowi i pierwszej aktualizacji dnia: 2021-03-29
• Deklaracja została poddana przeglądowi i drugiej aktualizacji dnia: 2022-09-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Halina Rarot.
• E-mail: h.rarot@pollub.pl
• Telefon: 513926014

Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: • Organ nadzorujący: Kanclerz Politechniki Lubelskiej w Lublinie
• Adres: ul. Nadbystrzycka 38D 20-618 Lublin
• E-mail: kanclerz@pollub.pl
• Telefon: 815384103

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis ogólny

Budynki należące do Politechniki Lubelskiej (w liczbie 18, w tym cztery domy studenckie) są w głównej mierze dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, natomiast ich zaawansowane dostosowanie dla osób z poważnymi wadami wzroku (niewidzących lub słabo widzących) lub słuchu nie wydawało się dotąd konieczne z powodu braku takich studentów czy pracowników na Uczelni lub ich sporadycznej obecności. W ramach dbałości o dostępność architektoniczną dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyznaczone są i czytelnie oznakowane miejsca dla ich samochodów. Obszar w otoczeniu budynków jest dostosowany do poruszania się takich osób (bez różnic wysokościowych i wszelkiego rodzaju przeszkód terenowych), poza Domami Studenckimi nr 1, 4, które będą poddawane generalnemu remontowi. Wejścia do budynków są zróżnicowane: zazwyczaj są to duże oszklone drzwi z klamką. Tylko w przypadku budynku Wydziału Budownictwa i Architektury są dwa rodzaje wejść: drzwi z klamką i oszklone drzwi rozsuwane automatycznie oraz w budynku Coe Aspects (drzwi rozsuwane automatycznie). W jednym przypadku potrzebny jest dostęp alternatywny w postaci wsparcia ze strony innej osoby (pracownika obsługi budynku): przy ciężkich drzwiach Budynku Cen-Techu. W budynkach znajdują się windy lub rampy, poza budynkami Wydziału Elektrotechniki i Informatyki ( brak ramp przyschodowych), Centrum Administracyjnego- Stołówki i Rektoratu, gdzie jest umożliwiany dostęp alternatywny w formie zmiany w organizacji funkcjonowania podmiotu. Dojazd wózkiem do wind/ramp oznaczony jest na razie w systemie informacji o budynku, jak i w bezpośrednim otoczeniu tylko w przypadku budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii – Biblioteki Głównej. Dostęp do wszystkich kondygnacji odbywa się bez przeszkód w dwunastu budynkach, a w sposób mniej zadowalający zachodzi w sześciu przypadkach [Budynki Wydziału Zarządzania, Wydziału Podstaw Techniki, Centrum Administracyjnego- Stołówki, Domów Akademickich nr 1-4, Rektoratu]. Dostęp do wszystkich pomieszczeń (poza pomieszczeniami technicznymi) odbywa się w sposób zadowalający w jedenastu budynkach, a w siedmiu mniej zadowalający [Budynki Wydziału Zarządzania, Wydziału Podstaw Techniki, Centrum Administracyjnego- Stołówki, Domów Akademickich nr 1,4, Rektoratu, Wydziału Elektrotechniki i Informatyki]. W budynkach na każdym z pięter znajdują się toalety i łazienki dostosowane do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. Schody do poszczególnych kondygnacji oznaczone kolorem żółtym lub czarnym na krawędzi poszczególnych stopni (lub pierwszych i ostatnich), co jest istotne dla osób ze słabym wzrokiem, występują na razie w połowie przypadków, ale prace naprawcze  w tym zakresie postępują. Na korytarzach są wizualne tablice informacyjne, kierunkowe strzałki, w jednym przypadku nawet na podłogach, w trzech kolorach (Budynek Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii- Biblioteka Główna), ale potrzeba jeszcze kilku uzupełnień w ośmiu budynkach [budynki Wydziału Inżynierii Środowiska, Wydziału Mechanicznego, Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, Centrum Administracyjnego- Stołówki, Cen-Tech, Centrum Sportowego, Wydziału Budownictwa i Architektury]. Kondygnacje oznaczone są odpowiednimi numerami, lecz w jedenastu budynkach brakuje pełnego wykazu sali /pokoi [w budynkach Wydziału Inżynierii Środowiska, Wydziału Mechanicznego, Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, Centrum Administracyjnego- Stołówki, Domów Akademickich nr 1 i 4, Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii – Biblioteki Głównej, Coe Aspects].

Aplikacje mobilne
Politechnika Lubelska udostępnia następujące aplikacje mobilne:

• Wirtualny dziekanat pollub
• office365

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

1. Informacje głosowe zapewniane są przez pracowników portierni poszczególnych budynków. Przygotowywane są także, w ramach działań dostosowujących do Ustawy, informacje dotykowe.

2.Do wszystkich budynków i jego pomieszczeń (poza pomieszczeniami technicznymi) można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

3.W budynkach nie ma jeszcze przenośnych pętli indukcyjnych lub systemów FM, lecz rozpoczęły się działania dostosowawcze, jakimi będzie zakup kilku przenośnych egzemplarzy (do wypożyczania przez poszczególne wydziały: do dziekanatów lub sali wykładowych).

4.W budynkach można skorzystać z usług tłumacza migowego po uprzednim poinformowaniu przez osobę potrzebującą wsparcia (z wyprzedzeniem 2-3 dni roboczych).

5. W nowoczesnym Budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii, w którym znajduje się również Biblioteka Główna, zostały wprowadzone trójkolorowe strzałki i pasy na podłogach korytarzy (przy Bibliotece), które wskazują kierunki dotarcia do najważniejszych pomieszczeń.

6. W Wypożyczalni Biblioteki Głównej, znajdującej się w budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii (ul. Nadbystrzycka 36C, poziom 3, pokój 303) przygotowano stanowisko komputerowe, które posiada następujące urządzenia przydatne dla osób ze szczególnymi potrzebami:

• komputer stacjonarny z zainstalowanym oprogramowaniem:
○ SuperNova Access Suit (program powiększający, udźwiękawiający i ubrajlawiający środowisko Windows);
○ Ivona Reader (pakiet rehabilitacyjny umożliwiający czytanie).
• drukarka Tiger ViewPlus Emprint SpotDot (drukuje tekst w postaci pisma Brailla);
• skaner OpticBook 3600 Plus;
• KidTrack – mysz komputerowa przeznaczona także dla osób z problemami motorycznymi, posiada blokadę umożliwiającą stosowanie techniki „przeciągnij i upuść”;
• Brailliant 32 (linijka brajlowska)– wyświetla informację tekstową pismem Brailla,  to mini-komputer umożliwiający tworzenie i odczytywanie notatek;
• auto-lektor – urządzenie wielofunkcyjne skanujące i odczytujące tekst;
• wideotelefon – tłumacz on-line języka migowego;
• Bierley MonoMouse USB – lupa elektroniczna;
• BigKeys LX – klawiatura z dużymi klawiszami;
• BraillePen – klawiatura brajlowska;
• słuchawki Colors Blue.

7. W ramach Projektu „Uczelnia dostępna – program rozwoju Politechniki Lubelskiej”, powstaje na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki pokój/miejsce wyciszenia dla osób ze spektrum autyzmu z całej uczelni.

Informacje dotyczące ewakuacji osób niepełnosprawnych i osób ze szczególnymi potrzebami

Stan przygotowania do sprawnej ewakuacji osób z niepełnosprawnościami i osób ze szczególnymi potrzebami w sytuacji zagrożenia pożarowego, terrorystycznego i innych ocenia się, w kontekście rodzaju niepełnosprawności osób studiujących na Politechnice Lubelskiej, jako zadowalający. Kierunki i drogi ewakuacji są wyznaczane w sposób wizualny i głosowy (poprzez dźwiękowe systemy ostrzegawcze). W budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki istnieje oświetlenie dróg ewakuacji w formie listwy przypodłogowej zasilanej z niezależnego źródła. W budynku Wydziału Budownictwa i Architektury oraz w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska istnieją nowoczesne systemy wczesnego ostrzegania pożarowego czy detekcji gazów. W Budynku Cen-Tech istnieje system alarmowania przywoławczego dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek Wydziału Zarządzania i Wydziału Podstaw Techniki ma być poddany generalnemu remontowi. W pozostałych budynkach istnieją miejsca oczekiwania na ewakuację, tworzone przez drzwi i przegrody ogniowe oraz dymowe. Na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki planowane są uzupełnienia w formie dobudowy dodatkowych ścianek przeciwpożarowych. Jeśli chodzi o sprzęt ewakuacyjny, planowany jest  zakup ewakuacyjnych mat schodowych. Nie ma informacji dotykowej dla osób z niepełnosprawnością wzroku, ale to udogodnienie będzie stopniowo wdrażane w życie. W ramach Projektu „Uczelnia dostępna – program rozwoju Politechniki Lubelskiej”, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  realizowanego od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 roku zostaną wprowadzone w kilku budynkach dodatkowe oznakowania zapewniające lepszą dostępność do bezpiecznej ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami i osób z niepełnosprawnościami. Przeprowadzone zostaną także szkolenia w tym zakresie wśród pracowników naukowych i dydaktycznych, studentów, personelu administracyjnego i gospodarczego, uczelnianej straży akademickiej oraz działania prewencyjne związane z rozpowszechnieniem procedur pomocy/postępowania dla osób niepełnosprawnych w sytuacjach kryzysowych, przeprowadzane w formie próbnych ewakuacji w wybranych budynkach. Opracowany będzie algorytm działania w/w sytuacjach dla wykładowcy i studentów, a także dla pracowników portierni. Sformułowana została także Procedura działalności prewencyjnej i przebiegu procesu ewakuacji osób z niepełnosprawnościami i osób ze szczególnymi potrzebami przebywających w budynkach Politechniki Lubelskiej, która zawiera część ogólną i część dostosowaną do każdego z budynków, wraz z  zaktualizowanym na bieżąco wykazem liczby osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie i osób ze szczególnymi potrzebami, przebywających w nich sposób ciągły, uwzględniającym rodzaj i stopień tych niepełnosprawności oraz osób odpowiedzialnych za ich asystę podczas ewakuacji. Dokument ten będzie dostępny na portierni każdego z budynków wraz  z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego.

Inne informacje i oświadczenia

Przygotowywane są dopiero udogodnienia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami w czasie ewakuacji podczas sytuacji kryzysowych, jak też szkolenia pracowników w tym zakresie.

W ramach Projektu „Uczelnia dostępna – program rozwoju Politechniki Lubelskiej”, powstaje na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki pokój/miejsce wyciszenia dla osób ze spektrum autyzmu z całej uczelni.

Uczelnia sukcesywnie podejmuje działania dostosowawcze, większość z nich zostanie przeprowadzona w okresie od 2021 do 2024 roku [poza przygotowywanymi do  remontu budynkami  domów akademickich nr 1 i 4].

W zakresie zwiększenia dostępności cyfrowej zrealizowano projekt  PL2022 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej” POWR.03.05.00-00-Z036/17.

Trwają uzupełnienia pod względem materiałów w różnych zakładkach nowych stron internetowych, w tym dotyczących także studentów z niepełnosprawnościami i osób ze szczególnymi potrzebami.