Skip to content
Home Działania DZIAŁANIE II. Przeprowadzenie okulistycznych badań przesiewowych

Przeprowadzenie okulistycznych badań przesiewowych

Działanie II

Przeprowadzenie okulistycznych badań przesiewowych wśród 5000 dzieci w wieku szkolnym klas 1-8 z terenu województwa lubelskiego poprzez wdrożenie rozwiązań wypracowanych w trakcie pilotażu (badania przesiewowe i działania edukacyjne).

 Grupę docelową w ramach tego działania stanowi 5000 uczniów i uczennic uczęszczających do klas 1-8 szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego (dzieci w wieku 7-15 lat).

Kryteria uczestnictwa w projekcie:

1) uczniowie i uczennice w wieku 7-15 lat,

2) uczniowie i uczennice klas od 1 do 8 szkoły podstawowej,

3) uczniowie i uczennice zamieszkujący teren województwa lubelskiego,

4) uczniowie i uczennice ubezpieczeni,

5) osoby, w imieniu których rodzice/opiekunowie wyrazili świadomą zgodę na udział w badaniu
    oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO,

6) osoby ubezpieczone,

7) osoby dobrowolnie zgłaszające się na badanie.

Dziecko nie może wziąć udziału w projekcie, kiedy:

1) rodzic/opiekun prawny nie wyrazi zgody na udział dziecka w badaniach,

2) rodzic/opiekun prawny nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO.

Dodatkowo 2000 rodziców/opiekunów prawnych dzieci biorących udział w badaniach
oraz 500 nauczycieli szkół podstawowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie objętych działaniami edukacyjnymi z zakresu profilaktyki i higieny narządu wzroku, a także wykrywania oraz leczenia wad wzroku.

Kryteria uczestnictwa w projekcie dla nauczycieli:

1) status nauczyciela szkoły zakwalifikowanej do udziału w projekcie, która jednocześnie podpisała porozumienie,

2) osoby, które wyraziły dobrowolną zgoda na udział w działaniach edukacyjnych,

3) osoby, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych RODO.

Kryteria uczestnictwa w projekcie dla rodziców/opiekunów prawnych:

1) rodzice/opiekunowie prawni uczniów i uczennic biorących udział w badaniach,

2) inni rodzice/opiekunowie uczniów i uczennic szkoły, która została zakwalifikowana do udziału
    w projekcie i podpisała porozumienie,

3) osoby, które wyraziły dobrowolną zgoda na udział w działaniach edukacyjnych,

4) osoby, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych RODO.

Planowany ramowy zakres wykładu obejmuje:

 • część informacyjną (przedstawienie Organizatora i programu oraz omówienie badań);
 • część edukacyjną (informacje o sposobach rozpoznawania zachowania mogącego świadczyć o nieprawidłowym funkcjonowaniu narządu wzroku dziecka, informacje
  o etiologii i patogenezie wad wzroku, proste omówienie schematu badania wzroku, omówienie zdrowotnych konsekwencji wad wzroku, informacje o możliwości korekcji wad wzroku, w tym o miejscach prowadzenia diagnostyki oraz leczenia w ramach środków publicznych);
 • część na pytania uczestników i odpowiedzi;
 • przekazanie uczestnikom wykładu materiałów informacyjnych.

Wykłady będą organizowane w godzinach popołudniowych bądź wieczornych, aby każdy rodzic lub opiekun prawny mógł w nich uczestniczyć. Każda z osób otrzyma informację
zawierającą szczegółowe dane o celu i zasadach przeprowadzenia badań, spodziewanych korzyściach leczniczych oraz ewentualnych ryzykach związanych z udziałem w badaniach.

Wykłady mają na celu uświadomienie znaczenia badań przesiewowych dziecka oraz przybliżyć sam przebieg badania, a także pokazać, jak dbać o oczy dziecka na co dzień.

Działanie ma na celu:

 • poprawić wykrywalność krótkowzroczności u dzieci,
 • podnieść poziom wiedzy z zakresu profilaktyki i higieny narządu wzroku
  oraz leczenia wad wzroku u nauczycieli i rodziców/opiekunów dzieci z grupy docelowej,
 • pozyskać aktualne i szczegółowe informacje o częstości występowania krótkowzroczności i innych wad wzroku w populacji dzieci z klas 1-8 z terenu województwa lubelskiego.

 

Pozostałe działania w ramach projektu badawczego

Działanie I

Utworzenie systemu monitorowania progresji zwyrodnienia barwnikowego siatkówki

Utworzenie systemu monitorowania progresji zwyrodnienia barwnikowego siatkówki (ang. retinitis pigmentosa – RP) w zależności od mutacji powodującej chorobę z użyciem sieci neuronalnych (zarówno struktury siatkówki, jak i funkcji narządu wzroku) u 200 pacjentów z różnym typem dziedziczenia RP w populacji polskiej.

Działanie III

Opracowanie uniwersalnego systemu telemedycznego oraz cyfrowych narzędzi do prowadzenia badań przesiewowych

Opracowanie uniwersalnego systemu telemedycznego oraz cyfrowych narzędzi do prowadzenia badań przesiewowych wśród 500 studentów na przykładzie populacji studentów Politechniki Lubelskiej.

Działanie IV

Przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku chorób rogówki

Przeprowadzenie badań przesiewowych 1000 osób w grupie młodzieży licealnej oraz młodych dorosłych w kierunku chorób rogówki.

Skip to content